Principen

”Högskolans akademiska ideal måste vara att argumentens tyngd och vetenskapliga grund är det som räknas, medan könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning aldrig får påverka bedömningen av ett prov eller vem som får plats på en utbildning.” Prop. (2001/02:27) ”Likabehandling av studenter i högskolan”, sid. 20.

Det råder inget tvivel om att det är ett berättigat mål att högskolan ska vara öppen för alla och ta emot studenter oavsett etnisk eller annan bakgrund. Det handlar om grundläggande demokratiska rättsprinciper om likabehandling och likhet inför lagen. Att öka den etniska mångfalden bland jurister kan därför vara ett legitimt allmänt ändamål i sig.

Men lika klart är att ett sådant arbete inte får bedrivas i strid med grundläggande rättsprinciper, lag eller på ett sätt som kränker enskilda människor.

Den grundläggande moraliska invändningen mot den särbehandling som har använts vid Uppsala universitet är att det offentliga härigenom överger principen om individuell rättvisa till förmån för principen om rättvisa för grupper. Och grupprättvisa innebär att det offentliga överger principerna om likabehandling och likhet inför lagen.

Det är inget litet avsteg från den demokratiska rättsstatens grunder.Lika rättigheter alltid rätt
När Josefine Midander och Cecilia Lönn bestämde sig för att driva sina fall till domstol hade de oddsen emot sig.
Läs mer


"Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid"
Artikel 6:1 i Europakonventionen