Rättssäkerheten hotad

Vi får aldrig acceptera att människor knäcks av långsamma domstolar

Centrum för rättvisa har under fem år gett stöd till mer än 1 000 människor.

Det är många hinder som ska övervinnas innan man ger sig på en rättsprocess mot mäktigare motparter. Först ska man känna till vad man har för rättigheter. Sen ska man veta hur man kan driva dem juridiskt. Och många gånger är det förenat med stora kostnader att driva sitt fall.

Tid en kostnad
Vid sidan av pengar är tiden ofta den stora kostnaden. Ett fall ska i regel prövas i flera instanser. Och ibland, när rättsläget är oklart, kan det bli väldigt många stationer på vägen.

Ett exempel är miljonprogramsförorten Östberga utanför Stockholm. Där ville de boende köpa sina lägenheter, men de fick inte tillstånd av länsstyrelsen. Centrum för rättvisa tog sig an fallet och de boende fick rätt till slut – men först efter en rättslig prövning i sex instanser och fem års oviss väntan.

Att kunna överklaga ett fall är viktigt för rättssäkerheten. Däremot är det ett allvarligt rättssäkerhetsproblem att domstolar och andra myndigheter tar orimligt lång tid på sig att handlägga fall. Under tiden hinner människor tröttna, gå i konkurs, knäckas psykiskt, ja till och med avlida.

Brister i Regeringsrätten
Centrum för rättvisa inleder nu ett långsiktigt arbete på detta område. Vi har börjat med att granska landets högsta förvaltningsdomstol, Regeringsrätten.

Bilden är mörk. Av 7156 pågående fall väntar mer än 7 000 på besked om deras fall överhuvudtaget ska tas upp till prövning. I mer än 400 fall har enskilda väntat i nästan två år – en tidsperiod som Europadomstolen i andra fall har bedömt vara olaglig.

Den som drabbas av oskäliga handläggningstider behöver inte åka till Europadomstolen i Strasbourg för att få sin sak prövad. Justitiekanslern och svenska domstolar ska utge skadestånd till enskilda som har fått sin rätt till rättegång inom skälig tid kränkt.

Stöd till enskilda
Här kommer Centrum för rättvisa in i bilden. Vi kan granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och erbjuda oss att driva fall rättsligt utan kostnad för den enskilde.

Visst måste det till förändringar på systemnivå om rättsäkerheten ska förbättras i stort. Men samtidigt måste enskilda som drabbas av dagens brister få den kompensation som de har rätt till.

Vi får aldrig acceptera att människor knäcks av långsamma domstolar.Rättssäkerheten hotad
Vi får aldrig acceptera att människor knäcks av
långsamma domstolar.
Läs mer >>


Var och en skall, vid prövningen
av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en
anklagelse mot honom för brott,
vara berättigad till en rättvis
och offentlig rättegång inom
skälig tid.

Artikel 6:1 i Europakonventionen